DECLARAȚIA DREPTURILOR IMM-LOR: DREPTUL LA ASOCIERE

Liliana News Leave a Comment

Titlul cu privire la Asociere din Declarația Drepturilor IMM-lor presupune că antreprenorii au dreptul

Art 1. Să se asocieze, împreună cu alți mici antreprenori, în jurul problemelor de interes comun și să facă apeluri colective adresate autorităților, solicitând rezolvarea acestora. Să inițieze acțiuni comune sau activități de advocacy.

1.Acest drept este reglementat în legislația națională?

Prezentul Drept are o reglementare largă atât în legislația națională cât și în cea internațională.  Înserarea acestuia în prezenta Declarație vine cu titlu de evidențiere a importanței acestuia în semantica consolidării eforturilor comune ale întreprinderilor pentru sensibilizarea autorităților cu privire la problemele comune dar și identificarea soluțiilor strategice pe timp mediu și lung atât de ordin economic, tehnic și legislativ.

Libertatea de întrunire și de asociere este reglementată de Art. 11 a Convenției Europene a Drepturilor Omului care stabilește că: Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire pașnică și la libertatea de asociere, inclusiv a constitui cu alții sindicate și de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale. 

Legea 837 din 17.05.1996 cu privire la asociațiile obștești reglementează scopurile constituirii și activității asociațiilor obștești, principiile de constituire și de activitate ale asociațiilor obștești etc. 

2.Cum pot să-mi revendic acest drept?

Conform art. 7 din Legea nr. 837 din 17.05.1996, Dreptul de asociere al persoanelor este apărat în cadrul supravegherii de stat asupra respectării legalităţii, pe cale judiciară sau administrativă. Din iniţiativa persoanelor, acţiunile organelor şi organizaţiilor de stat, ale persoanelor cu funcţii de răspundere care creează dificultăţi la constituirea asociaţiilor obşteşti şi desfăşurarea activităţii lor legitime pot fi reclamate în justiţie sau petiţionate.  (2) Apărarea judiciară sau administrativă poate avea ca urmare restabilirea dreptului violat, curmarea acţiunilor organelor şi organizaţiilor de stat, ale persoanelor cu funcţii de răspundere care creează dificultăţi la exercitarea dreptului de asociere al persoanelor, repararea prejudiciului cauzat prin violarea acestui drept. (3) Statul garantează asociaţiilor obşteşti apărarea drepturilor şi intereselor lor legitime. (4) Problemele ce aduc atingere intereselor asociaţiilor obşteşti se soluţionează, în cazurile prevăzute de legislaţie, de organele de stat, cu participarea reprezentanţilor asociaţiilor respective sau de comun acord cu aceştia. (5) Apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale asociaţiilor obşteşti, precum şi a intereselor de importanţă publică, se realizează pe cale judiciară, dacă legislaţia nu prevede altfel.  (6) Amestecul neîntemeiat al organelor şi organizaţiilor de stat, al persoanelor cu funcţii de răspundere în activitatea asociaţiilor obşteşti, precum şi amestecul asociaţiilor obşteşti în activitatea organelor şi organizaţiilor de stat, a persoanelor cu funcţii de răspundere nu se admite, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de legislaţie. (7) Lucrătorii aparatului asociaţiilor obşteşti cad sub incidenţa legislaţiei muncii, precum şi a legislaţiei cu privire la asistenţa socială şi la asigurarea socială. Asistenţa socială şi asigurarea socială a lucrătorilor din aparatul asociaţiilor obşteşti – cetăţeni străini, care nu-şi au domiciliul în Republica Moldova, se efectuează în modul prevăzut de Legea cu privire la concesiuni.

3.Bune practici internaționale cu referire la acest drept;

Federația Națională pentru Afaceri Independente din SUA dispune de o rețea de peste 300.000 de proprietari de afaceri mici, care oferă advocacy, cercetare și alte beneficii membrilor, cum ar fi consiliere în domeniul resurselor umane.

Alianța Oamenilor de Afaceri din România – https://www.aoar.ro/AOAR este o organizație apolitică, recunoscută ca susținător al celor mai valoroase idei și acțiuni ce fac ca economia românească să se dezvolte și să se integreze tot mai mult economiei europene și mondiale. Prin membrii săi, AOAR se constituie într-o structură reprezentativă a mediului de afaceri din România, reunind experiențe si problematici economice diverse din domenii diverse. La peste 20 ani de la constituirea sa, AOAR se prezintă ca un partener apreciat și ascultat la nivel guvernamental, parlamentar, la nivelul partidelor politice și al organismelor internaționale. Activitatea desfașurată in cei 20 ani a urmarit în general aceleași coordonate, reprezentanții și membrii AOAR, cautând ca prin pozițiile lor publice să impună mesajul asociației, acela de a se asigura în România un mediu de afaceri cât mai favorabil.

4.Cum putem influența autoritățile responsabile?

O cale extrem de eficientă în vederea consolidării eforturilor comune ale societăților comerciale pentru a sensibiliza autoritățile statului cu privire la o problemă, reprezintă asocierea acestora. Întreprinderile care au viziuni comune și se împiedică de aceleași lacune legislative sau întâmpină bariere similare în relația cu autoritățile, au posibilitatea să își consolideze eforturile și să solicite imperativ respectarea drepturilor lor de către autoritățile responsabile.  Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova este o organizație non-guvernamentală care a fost fondată pentru a consolida și uni eforturile întreprinderilor mici și mijlocii din Moldova, având drept scop primordial dezvoltarea sectorului de afaceri dar și sensibilizarea autorităților statului.


Disclaimer: Acest material face parte din proiectul finanțat printr-un grant de la Departamentul de Stat al Statelor Unite – “O voce mai puternică pentru întreprinderile mici”. Opiniile, concluziile și concluziile prezentate aici sunt cele ale autorului și nu reflectă neapărat cele ale Departamentului de Stat al Statelor Unite.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *