Sumar pentru antreprenori - Dispoziția Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova nr. 1 din 01.04.2021 - AIMM

Sumar pentru antreprenori – Dispoziția Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova nr. 1 din 01.04.2021

Prin Dispoziția Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova nr. 1 din 01.04.2021 au fost introduse măsuri şi restricţii noi. Venim cu un sumar al acestora care are impact asupra activității de întrepreinzător, după cum urmează:

 1. Începând cu data de 03 aprilie 2021, în mun. Chişinău şi în mun. Bălţi va fi interzisă circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 23.00 – 5.00.

Excepții din această regulă:

 • Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi.

Pentru verificarea acestui motiv de deplasare, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator, pe orice suport, ori o declaraţie pe propria răspundere, completată în formă liberă. Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locului activităţii profesionale, durata deplasării, data completării şi semnătura.

 • Deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente.
 • Deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei.
 • Deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie.

Pentru verificarea motivelor susmenţionate, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în formă liberă. Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locului activităţii profesionale, durata deplasării, data completării şi semnătura.

 • În toate localităţile din ţară, se interzice circulaţia şi aflarea persoanelor în spaţii publice, aflate în intravilanul localităţilor: parcuri, păduri, terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement.
 • Persoanele care se află în afara domiciliului/resedintei sau altui loc de 9 9 trai, sunt obligate să deţină asupra sa un act de identitate sau un alt înscris care confirmă identitatea persoanei.

Regimul special de muncă:

 1. Toate entităţile publice şi private vor atrage la serviciu cu prezenţă fizică, pentru activitate de birou, un număr de până la 30% din personal. Pentru ceilalţi angajaţi se va dispune organizarea muncii la distanţă.

Excepția din această restricție: entităţile din domeniile de producţie şi de prestare a serviciilor.

 • În situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea în regim la distanţă – conducătorii vor organiza programul de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în grupe.
 • Şedinţele, întrunirile, reuniunile profesionale cu prezenţa fizică a persoanelor, se vor organiza şi desfăşura cu limitarea numărului de participanţi reieşind din normativul 4 m2 per persoană din suprafaţa utilă a încăperii şi vor dura nu mai mult de 60 min.
 • Agenţia Servicii Publice va asigura procesul de prestare a serviciilor publice în baza programării prealabile.
 • Serviciile organelor cadastrale teritoriale, care necesită deplasare în teren pentru efectuarea lucrărilor cadastrale, vor fi prestate ţinând cont de stricta necesitate.
 • Se sistează organizarea ceremoniilor de celebrare a înregistrării solemne a nou-născutului şi căsătoriilor jubiliare, inclusiv celebrarea solemna a căsătoriei, astfel asigurându-se încheierea căsătoriei exclusiv în incinta serviciului stare civilă/centrului multifuncţional şi doar în prezenţa exclusiva a mirilor.

Moratoriu asupra controalelor

A fost instituit moratoriu, până la data de 30 mai 2021, asupra controalelor de stat planificate, efectuate la faţa locului, de către organele abilitate cu funcţii de control, în temeiul Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.

Excepţia – controalele efectuate de către:

– Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;

– Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică;

– Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică – în domeniul supravegherii energetice de stat;

– Inspectoratul pentru Protecţia Mediului – în privinţa fondului forestier, spaţiilor verzi, ariilor naturale protejate de stat, fondului geologic şi acvatic.

Pentru încalcarea regulamentelor sanitare şi măsurilor de sănătate publică, conducătorul subdiviziunii teritoriale a Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică poate suspenda activitatea unității economice respective sau, după caz, a uneia dintre subdiviziunile acesteia, pentru perioada stării de urgenţă, dacă continuarea activităţii pune în pericol sănătatea publică.

Măsurile împotriva dezinformării:

Serviciul de Informaţii şi Securitate aprobă şi face publică lista de surse cu conţinut online care promovează ştiri false cu privire la evoluţia COVID19. Furnizorii de servicii de găzduire a conţinutului online şi furnizorii de conţinut online de pe teritoriul Republicii Moldova sunt obligaţi ca, la decizia Serviciului de Informaţii şi Securitate, să întrerupă imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea într-o reţea de comunicaţii electronice ori stocarea conţinutului, prin eliminarea acestuia la sursa, dacă prin conţinutul respectiv se promovează ştiri false cu privire la evoluţia COVID-19 şi la măsurile de protecţie şi prevenire.

Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului, la decizia Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, bazată pe lista de surse făcută publică de către Serviciul de Informaţii şi Securitate, au obligaţia de a bloca imediat accesul utilizatorilor din Republica Moldova la sursele menţionate mai sus cu informarea utilizatorilor.

Adunări generale în societățile pe acțiuni:

Se sistează desfăşurarea adunărilor generale ale acţionarilor (anuale şi/sau extraordinare), ţinute cu prezenta fizică a acţionarilor sau în formă mixtă, în cazurile în care numărul de acţionari incluşi în registrul acţionarilor societăţii excede numărul de persoane stabilit pentru întruniri de către Comisia pentru Situaţii Excepţionale.

Termenele de desfăşurare a adunărilor generale anuale a acţionarilor şi de prezentare a dărilor de seamă anuale/specializate ale participanţilor profesionişti la piaţa de capital şi ale emitenţilor de valori mobiliare, precum şi de efectuare a auditului situaţiilor financiare/auditului tehnic al participanţilor profesionişti la piaţa de capital, ce decurg din actualele norme legale, se extind corespunzător cu 60 de zile din data expirării perioadei stării de urgenţă.

Interzicerea adunărilor și a altor acțiuni de masă

A fost interzisă desfăşurarea adunărilor, întrunirilor, manifestaţiilor publice, mitingurilor şi a altor acţiuni de masă.

Termenul limitat pentru contestarea deciziilor privind aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea restricțiilor stabilite:

Termenul de contestare a deciziilor privind aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea restricțiilor stabilite este de 48 ore de la data emiterii acesteia sau, pentru părţile care nu au fost prezente la şedinţa de examinare a cauzei contravenţionale, de la data înmânării copiei de pe decizia respectivă.

Contestaţia poate fi depusă, inclusiv prin intermediul poştei electronice, la autoritatea din care face parte agentul constatator, care a examinat cauza, conform competenţei teritoriale.

Păstrarea tuturor regulilor anterioare:

Regulile, restricțiile și măsurile anterioare aprobate de către Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică înaintea introducerii stării de urgență, rămân în vigoare, dacă ele nu contravin regulilor noi introduse prin Dispoziția nr. 1 din 01.04.2021 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.

X
X
X