Declarația Drepturilor IMM-lor: Tratament Corect și Profesionist

Liliana News Leave a Comment

Titlul cu privire la Tratamentul Corect și Profesionist din Declarația Drepturilor IMM-lor presupune că antreprenorii au dreptul:

Art 1. Să aibă parte de un tratament politicos și profesionist din partea tuturor reprezentanților statului. Dreptul de a interacționa cu inspectori politicoși, competenți ș profesioniști care pot fi identificați ca atare și rolul cărora este de a ajuta sectorul privat.

Art 2. Să fie subiecții unor controale cât mai discrete, eficiente, ce ar crea un disconfort minim pentru companie, conduse de inspectori competenți, care aplică regulile uniform și fără tratamente, verificări și penalități preferențiale sau arbitrare.

1.Acest drept este reglementat în legislația națională?

Nu a fost identificată o reglementare expresă a prezentului drept în textele legislative naționale. Totuși unele autorități au prezentat publicului anumite coduri de conduită ale funcționarilor sau ghiduri de desfășurare a activității de funcționar, unde între altele au fost evidențiate obligațiuni ce se referă nemijlocit la:

  • adresarea echitabilă şi politicoasă;
  • atitudinea corectă a funcționarilor față de contribuabili;
  • adresarea corectă și onestă călăuzită de principiile respectului reciproc;
  • Nediscriminarea din partea autorității pe motivul originii, situației sociale, funcționale sau patrimoniale, genului, rasei, naționalității, limbii, atitudinii față de religie, convingerilor, locului de trai sau oricăror altor circumstanțe.
  • Autoritățile nu sunt în drept să ceară de la contribuabili executarea unor cerințe care nu sunt prevăzute de legislația fiscală sau alte acte legislative în care nu sunt stipulate prevederi ce țin de executarea obligațiilor fiscale;

O reliefare tangențială a prezentului drept doar cu privire la limitele dreptului la control a fost descrisă în textul Art. 5 din Legea Nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, care stabilește că Inspectorul exercită controlul asupra persoanei supuse controlului doar în limitele competenței atribuite prin lege și niciun inspector nu poate invoca, pentru justificarea competenței sale, a dreptului de a exercita controlul, de a constata o încălcare şi de a aplica o sancțiune, un act normativ care nu a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi nu a intrat în vigoare în modul corespunzător.

2. Cum pot să-mi revendic acest drept?

Printre principiile fundamentale înserate la Art.3 Legea Nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, se numără

– transparența actelor  individuale şi de reglementare emise de organul de control;

– legalitatea şi respectarea competenței stipulate expres de lege de către organul de control, astfel încât controlul de stat să fie corect, coerent, desfășurat consecvent și în corespundere cu prevederile legii;

– proporționalitate şi oportunitate în ceea ce privește durata și desfășurarea controlului – exercitarea controlului în cel mai scurt termen posibil, în funcţie de temeiul invocat de organul de control, precum și corelarea efortului alocat și a metodei de control aplicate cu nivelul de risc;

 – dreptul de a contesta orice fapt sau orice act al inspectorului şi de a repara prejudiciul cauzat;

n) îndeplinirea conștiincioasă a funcțiilor de control – inspectorul va îndeplini atribuțiile și obligațiile de serviciu în mod imparțial și echitabil, având scopul de a stabili relații de încredere între organul de control și persoana supusă controlului;

În principiu revendicarea prezentului drept va fi guvernată de regulile generale, astfel încât orice încălcare comisă de funcționarii cu atribuții de control va putea fi contestată direct către organele de conducere a instituției sau în instanța de contencios administrativ când vine vorba de o vătămare într-un drept  recunoscut de lege, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, pentru a obţine anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. și într-un final la organele procuraturii(instanța de drept penal) când vine vorba de denunțarea unor fapte pasibile de răspundere penală.

3.Cum putem influența autoritățile responsabile?

O cale extrem de eficientă în vederea consolidării eforturilor comune ale societăților comerciale pentru a sensibiliza autoritățile statului cu privire la o problemă, reprezintă asocierea acestora. Întreprinderile care au viziuni comune și se împiedică de aceleași lacune legislative sau întâmpină bariere similare în relația cu autoritățile, au posibilitatea să își consolideze eforturile și să solicite imperativ respectarea drepturilor lor de către autoritățile responsabile.  Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova este o organizație non-guvernamentală care a fost fondată pentru a consolida și uni eforturile întreprinderilor mici și mijlocii din Moldova, având drept scop primordial dezvoltarea sectorului de afaceri dar și sensibilizarea autorităților statului. 

Disclaimer: Acest material face parte din proiectul finanțat printr-un grant de la Departamentul de Stat al Statelor Unite – “O voce mai puternică pentru întreprinderile mici”. Opiniile, concluziile și concluziile prezentate aici sunt cele ale autorului și nu reflectă neapărat cele ale Departamentului de Stat al Statelor Unite.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *