AIM A EXPEDIAT O SCRISOARE DE POZIȚIE MINISTRULUI ECONOMIEI CU COMENTARII LA PROIECTUL DE LEGE PENTRU MODIFICAREA UNOR ACTE NORMATIVE - AIMM

AIM A EXPEDIAT O SCRISOARE DE POZIȚIE MINISTRULUI ECONOMIEI CU COMENTARII LA PROIECTUL DE LEGE PENTRU MODIFICAREA UNOR ACTE NORMATIVE

Ref: Comentarii la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității microîntreprinderilor)

Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova salută inițiativa Ministerului Economiei al Republicii Moldova privind introducerea unor modificări legislative în vederea aplicării principiul tratamentului favorabil/privilegiat pentru microîntreprinderi în raport cu procedurile administrative existente ce ține în special de simplificarea cerințelor aferent domeniului aplicării legislației muncii și a raportărilor statistice. Ca rezultat al introducerii acestui regim pentru microîntreprinderi, ar avea drept consecințe diminuarea costurilor administrative pentru această categorie de entități, creșterea competitivității produselor și serviciilor oferite pe piață, posibilitatea de a crește cifra de afaceri și o dezvoltare durabilă a mediului de afaceri.

Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova a analizat Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce ține de facilitarea microîntreprinderilor și intervine cu următoarele propuneri și obiecții:

 1. Art. I. – Codul muncii nr.154/2003:

–    Referitor la art. 322/3 alin. (2) lit. b) – exceptarea microîntreprinderilor de a ține evidența timpului de muncă prestat efectiv de fiecare salariat, inclusiv a muncii suplimentare, a muncii prestate în zilele de repaus şi în zilele de sărbătoare nelucrătoare, va crea impedimente pentru contabilizarea timpului de lucru efectiv lucrat, astfel nu va exista un document primar ca atare ce ar sta la baza calculării salariului. Astfel, considerăm că această prevedere necesită a fi exclusă.-      Referitor la art.  322/3 alin. (2) lit. g) – exceptarea concedierii doar pentru anumite motive stabilite de art. 86 alin. (1) din Codul Muncii. Această prevedere este una generală și nu prevede expres pentru ce motive angajatorii- microîntreprinderi sunt exceptați de dreptul de a desface din inițiativa angajatorului a contractului individual de muncă. Mai mult decât atât, unele prevederi ale art. 86 alin. (1) al Codului Muncii prevăd motive și încălcări destul de grave, care nu pot fi excluse. De asemenea propunem de a micșora termenul notificării la 5 zile.  Aici intervenim cu propunerea de înlocuire a textului concedierii doar pentru anumite motive stabilite de prezentul Cod. În acest caz, angajatul va fi notificat prin modalitatea stabilită în contract despre întreruperea raporturilor de muncă cu 14 zile până la data desfacerii contractului de muncă cu următorul text: concedierii pentru anumite motive stabilite de prezentul Cod, cu excepția celor stipulate la art. 86 alin.(1) lit. j), k), m), n), o) și p). În acest caz, angajatul va fi notificat prin modalitatea stabilită în contract despre

întreruperea raporturilor de muncă cu 5 zile până la data desfacerii contractului de muncă.

–      Propunem de a introduce unele puncte suplimentare la art.  322/3 alin. (2)  și anume:

h) informării în scris a fiecărui salariat la achitarea salariului despre părţile componente ale salariului ce i se cuvine pentru perioada respectivă, despre mărimea şi temeiurile reținerilor efectuate, despre suma totală pe care urmează să o primească.

Această obligație consumă timp și resurse pentru microîntreprinderi, care oricum la sfârșitul exercițiului financiar sunt obligate să prezinte tuturor salariaților „Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi impozitul pe venit reținut din aceste venituri” (Anexa nr. 5).

i) achitărilor în caz de încetare a contractului individual de muncă în ziua eliberării. În acest caz achitările se vor efectua în termen de 5 zile din ziua încetării contractului individual de muncă. Această excepție ar facilita microîntreprinderile care în multe cazuri nu au instant un cash-flow disponibil în orice moment.

Luând în considerație propunerile expuse mai sus rezultă completarea  articolelor Codului Muncii, menționate la art. 322/3 alin. (2) cu art. 142 alin. (2) și art. 143 alin.(1).

Art. III. – Legea nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială:

Referitor la art. 7 alin. 31 – Sintagma autoritatea centrală în domeniul statisticii exceptează microîntreprinderile, total sau parțial, de raportare statistică conform Principiului tratamentului privilegiat pentru microîntreprinderi stipulat în Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii este generală, iar aici se impune de a prevedea sau exceptarea totală aferent raportării statistice, sau de a specifica rapoartele statistice ce rămân a fi obligatorii. În acest context propune ca art. 7 alin. 31 să fie expus în următoarea redacție:

Autoritatea centrală în domeniul statisticii exceptează microîntreprinderile total de raportare statistică conform Principiului tratamentului privilegiat pentru microîntreprinderi stipulat în Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, cu excepția situațiilor financiare și notei explicative la acestea care vor fi prezentate obligatoriu pentru entitățile care duc evidența contabilă în partidă dublă.

Art. IV – Legea contabilității şi raportării financiare nr.287/2017:

Referitor la art. 4, alin.(1): Așa întrucât actualmente art. 4 alin. (1), lit b) al Legii contabilității şi raportării financiare nr.287/2017 prevede limita venitului din vânzări de 11 200 000 lei și nu de 112 000 000 lei – este necesară înlocuirea textului la litera b) cifra ”112000000” se substituie cu cifra ”16000000” cu  textul la litera b) cifra ”11200000” se substituie cu cifra ”16000000”.

Ca urmare a celor expuse, vă mulțumim pentru atenția cu care veți trata prezenta petiție și vă asigurăm disponibilitatea noastră pentru furnizarea oricăror informații, precum și pentru întrevederi.

Această activitate a fost realizată cu suportul Center for International Private Enterprise.