JURISTUL DE GARDĂ: 04-08 septembrie 2023 | AIMM

JURISTUL DE GARDĂ: 04-08 septembrie 2023

Guvernul a aprobat următoarele acte normative relevante în ședința Guvernului din 6 septembrie 2023:

  • HG cu privire la aprobarea Strategiei de transformare digitală  a Republicii Moldova pentru anii 2023-2030
  • HG cu privire la aprobarea Programului național pentru promovarea antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027
  • HG cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 950/2013  pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile urbane şi rurale

Versiunile finale ale actelor normative menționate urmează a fi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau site-ul Registrului de stat al actelor juridice al Republicii Moldova – legis.md.

Consultări publice cu privire la facilitarea activității mediului de afaceri V

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării anunță consultării publice cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului ce țin de facilitarea activității mediului de afaceri V.

Principalele prevederi ale proiectului sunt: 

1. Eliminarea obligațiilor agenților economici de ducere a anumitei evidențe prin diferite registre, care urmează a fi excluse din Regulamentul cu privire la evidenta militară; Regulamentul privind activitatea administrativ-militară și Regulamentul cu privire la mobilizarea la locul de muncă. 

2. Se propun amendamente la HG nr.643/2003 cu privire la aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei.

3. Eliminarea certificatului de conformitate pentru produsele alimentare din HG nr. 1111/2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Sucuri și anumite produse similare destinate consumului uman”. 

4. Se propun modificări la Regulamentul cu privire la modul de organizare şi efectuare a controlului treziei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 290/2016. 

5. Se propune eliminarea din Regulamentul sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc, a factorului de risc care presupune examinarea medicală la angajare și periodică pentru angajații din sectorul TIC și alți angajați care mai mult de 50% din schimbul de lucru utilizează aparate optice, urmăresc ecrane și displayurile tehnicii de calcul. 

6. Se propune eliminarea din Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc, a controalelor medicale obligatorii „de adaptare” care este obligatoriu după 3 luni după angajare. 

7. Modificarea Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice şi electronice, fiind stabilit aplicarea unui singur cod în cazul raportării aceluiași deșeu în două rapoarte. 

8. Modificarea Regulamentul privind măsurile de subvenționare complementară și condițiile specifice de eligibilitate pentru subvenționarea complementară din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. 

9. Abrogarea Hotărârii Guvernului nr.977/2001 privind înregistrarea gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) în vederea corelării legislației în vigoare la prevederile Legii nr.1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier).

Termen pentru propuneri: 15.09.2023

Anunț privind inițierea procesului de adaptare a cadrului normativ pentru a permite digitalizarea serviciilor G2B în domeniile din sfera de competență a MDED

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării anunță inițierea procesului de ajustare a cadrului normativ pentru a fi posibilă prestarea în format digital a tuturor serviciilor publice pentru mediul de afaceri (G2B) prestate de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC și Institutul Naţional de Metrologie.

Totodată, proiectul de lege urmează să aducă cadrul legal național privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător în concordanță cu prevederile art. 233 din Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, precizând în mod exhaustiv, activitățile ce pot fi desfășurate în baza notificării, realizate în condițiile regimului de autorizare generală. În acest context se propune modificarea Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007 și Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.

Termen pentru propuneri: 19.09.2023

Anunț privind inițierea reglementărilor privind indemnizația pentru munca prestată în perioada electorală, inclusiv în ziua alegerilor – venit din care nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat)

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a inițiat procesul de elaborare a proiectului de hotărîre de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (indemnizația pentru munca prestată în perioada electorală, inclusiv în ziua alegerilor – venit din care nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat)

Proiectul de lege este elaborat în scopul reducerii cheltuielilor planificate și executate pentru organizarea și desfășurarea alegerilor.

Termen pentru propuneri: 17.09.2023

Anunț cu privire la inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern privind Lista de interdicţie a subiecţilor subvenţionării

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern privind Lista de interdicție a subiecților subvenționării, în contextul implementării Legii nr. 71/2023 cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural.

Scopul proiectului menționat este de a stabili procedura de introducere şi, după caz, de excludere a subiecţilor subvenţionării din Lista de interdicţie a subiecţilor subvenţionării, în vederea combaterii obţinerii nejustificate a subvenţiei.

Termen pentru propuneri: 22.09.2023

Anunt de inițiere a procesului de modificare a Legii nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării informează despre inițierea procesului de modificare a Legii nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.

Proiectul este elaborat în scopul extinderii termenului de funcționare a parcului pentru tehnologia informației, extinderii garanției de stat privind impozitul unic, majorării venitului asigurat al angajaților rezidenților parcului IT, introducerii genurilor de activitate noi eligibile a fi desfășurate în parc, precum și instituirii Consiliului parcului IT.

Termen pentru propuneri: 17.09.2023

Consultări publice cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Inspectoratului Control Financiar de Stat 

Ministerul Finanțelor prezintă spre consultări publice proiectul HG cu privire la aprobareaRegulamentului privind organizarea și funcționarea  Inspectoratului Control Financiar de Stat.

Proiectul are drept obiectiv crearea unui cadru normativ care va consolida și eficientiza funcționalitatea controlului financiar al Ministerului Finanțelor, precum și va îmbunătăți gestionarea finanțelor și a patrimoniului public, asigurând un management performant prin crearea condițiilor de respectare de către persoanele cu funcții de răspundere a reglementărilor în vigoare.

Termen pentru propuneri:  20.09.2023

Consultări publice cu privire la normele detaliate de producție ecologică, recunoașterea retroactivă a perioadelor în scopul conversiei și produsele și substanțele permise pentru utilizare în producția ecologică

Proiectul hotărârii Guvernului reprezintă un instrument de punere în aplicare a Legii nr. 237/2023 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, și prevede aprobarea a două regulamente:

1) Regulamentul privind normele detaliate de obținere a producției ecologice, colectare, ambalare, transportare și depozitare a acestora (anexa nr. 1);

2) Regulamentul privind recunoașterea retroactivă a perioadelor în scopul conversiei și producția de produse ecologice (anexa nr. 2).
 

Termen pentru consultări: 19.09.2023

Anunț privind inițierea modificărilor la Norma privind alimentele congelate rapid, destinate consumului uman

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare  inițiază elaborarea proiectului de Hotărîre de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 806/2013 cu privire la aprobarea Normei privind alimentele congelate rapid, destinate consumului uman.

Proiectul prevede completarea Hotărârii Guvernului nr. 806/2013 cu o nouă anexă și aprobă Regulamentul privind controlul temperaturii din mijloacele de transport, din spațiile de antrepozitare și depozitare a alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman.

Necesitatea elaborării proiectului dat a fost condiționată de lipsa unui cadru de reglementare pertinent, care să stabilească cerințe exhaustive de siguranță pentru alimentele congelate rapid, destinate consumului uman și are drept scop stabilirea condițiilor minime acceptabile, care urmează a fi respectate la depozitarea, păstrarea, transportarea alimentelor congelate rapid, provenite atât din producția internă, cât și cea din import, prin transpunerea Regulamentului (CE) nr. 37/2005 al Comisiei din 12 ianuarie 2005 privind controlul temperaturii din mijloacele de transport, din spațiile de antrepozitare și depozitare a alimentelor congelate rapid destinate consumului uman.

Termen pentru propuneri: 15.09.2023

Consultări publice cu privire la aprobarea formularului Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi a Instrucţiunii de completare a acesteia 

Ministerul Finanțelor anunță inițierea elaborării proiectului de Ordinul a Ministerului Finanţelor privind aprobarea formularului Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi a Instrucţiunii de completare a acesteia pentru perioadele fiscale începînd cu luna octombrie 2023.

Termen pentru propuneri: 07.09.2023

Această activitate este realizată cu susținerea Center for International Private Enterprise