JURISTUL DE GARDĂ: 2-6 OCTOMBRIE 2023 - AIMM

JURISTUL DE GARDĂ: 2-6 OCTOMBRIE 2023

Consultări publice referitoare la aprobarea programului de creștere a competitivității la export și integrarea în lanțurile valorice internaționale a ÎMM


Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, inclusiv ÎP Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului anunță inițierea elaborării proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea programului de creștere a competitivității la export și integrarea în lanțurile valorice internaționale a ÎMM.

Temei pentru elaborarea acestui proiect este necesitatea susținerii ÎMM în dezvoltarea productivității, competitivității precum și a abilităților lor de a accede pe piețele Internaționale care este trasată în angajamentele privind dezvoltarea durabilă, până în anul 2030 în cadrul ODD 8.2 și ODD 8.3 naționalizate de Republica Moldova, precum și
transpuse în țintele strategice relaționate în cadrul Obiectivului specific 1.1. Creșterea accelerată a productivității muncii, Obiectivul specific 1.2. Dezvoltarea oportunităților pentru inovații și antreprenoriat din Strategia națională de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, aprobată prin Legea nr. 315/2022, rezultatele și recomandările
propuse de către OECD urmare evaluării din anul 2023 a cadrului actual de dezvoltare a
ÎMM din Republica Moldova conform principiilor Small Business Act for Europe.

Termen limită pentru propuneri – 11.10.2023

Consultări publice privind proiectul de lege referitor la domeniul controlului de
stat asupra activității de întreprinzător


Principalele prevederi ale proiectului sunt expuse după cum urmează:

 • Revizuirea temeiurilor pentru control inopinat și ca rezultat se propune excluderea
  temeiurilor de efectuare a controlului inopinat „dedicate” pentru unele organe și
  includerea temeiului de control în raport cu „planul de criză” aprobat și publicat de
  Guvern, precum și un temei suplimentar de control inopinat pentru cazurile în care
  agenții economici s-au eschivat în mod intenționat de la un control planificat și vădit au
  împiedicat activitatea organului de control.
 • Se propune dreptul suplimentar pentru agenți economici de a contesta direct în
  instanță actele sau rezultatele controlului în temeiul cărora se impun măsuri restrictive
  sau sancțiuni care au ca efect sistarea în tot sau în parte a activității de întreprinzător
  sau imposibilitatea practicării acesteia de către persoana supusă controlului.
 • Posibilitatea extrapolării Legii nr.131/2012 în raport cu controlul asupra persoanelor
  care nu sunt agenți economici, în măsura în care legile sectoriale vor face referință la
  Legea nr.131/2012. La fel, în acest context, se propune extinderea obiectivului legii și
  ariei de riscuri și prejudicii ocrotite de legea în cauză.
  -Se propun completările necesare în Legea nr.131/2012 ce se referă la modul de
  întocmire a planurilor de control pentru zone economice libere și parcuri industriale.
 • Implementarea principiului controlului consultativ și promovarea conformării voluntare
  prin o delimitare mai clară între conținutul „recomandărilor” și „indicațiilor” ce se vor
  conține în prescripția emisă de inspectori, precum și obligația de a include în toate
  cazurile recomandări de conformare în procesul-verbal care vor facilita evitarea pe viitor
  a încălcărilor similare.
 • Se propun concretizări în Legea nr.131/2012 (art.19) care să asigure că organul de
  control poate să inițieze procedura de constatare a contravenției în modul și temeiurile
  prevăzute de Cod și nu este obligat în acest sens să obțină o delegație de control
  inopinat. -La fel, o delimitare mai clară între procesul contravențional și procesul de
  control, inclusiv cu limitarea posibilității de a face vizite și cercetări la fața locului în cazul
  cercetării contravenției, dacă preliminar deja au fost colectate probe în procedura de
  control.
 • Altele.

Termen limită pentru propuneri – 13.10.2023


Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la
serviciul guvernamental de identificare a persoanei la distanță (e-KYC)

Proiectul cuprinde reglementări care au ca obiectiv aprobarea Conceptului serviciului
guvernamental de identificare a persoanei la distanță (e-KYC) și desemnarea
posesorului. Proiectul stabilește unele măsuri organizatorice și descrie interacțiunea cu
alte sisteme informaționale de stat etc.
Termen limită pentru propuneri – 13.10.2023

Consultări publice asupra proiectului Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire
la aprobarea regulilor de implementare a prețurilor de transfer


Ministerul Finanțelor ca urmare elaborării proiectului  Ordinului Ministrului Finanțelor cu
privire la aprobarea regulilor de implementare a prețurilor de transfer în scopul
executării prevederilor capitolului 11 2  din Titlul II al Codului fiscal, introduse prin Legea
nr. 356/2022 cu privire la modificarea unor acte normative, anunță despre procesul de
consultare a acestuia.
Termen limită pentru propuneri – 18.10.2023

Consultarea publică la proiectul Ordinul Serviciului Vamal cu privire la
aprobarea normelor tehnice de eliberare a certificatelor de origine preferențială
a mărfurilor.

Serviciul Vamal inițiază consultarea publică la proiectul Ordinul Serviciului Vamal cu
privire la aprobarea normelor tehnice de eliberare a certificatelor de origine preferențială
a mărfurilor.


Proiectul de Ordin a fost elaborat în contextul aducerii în concordanță a legislației vamale
la prevederile Codului vamal nr.95/2021 și ale Regulamentului cu privire la punerea în
aplicare a acestuia. Scopul proiectului este de a reglementa procedura tehnică de
eliberare a certificatelor de origine preferențială pentru mărfurile scoase de pe teritoriul
vamal al Republicii Moldova în țările cu care are încheiate acorduri de comerț liber sau în
țările care acordă Republicii Moldova Sistemul Generalizat de preferințe.


Nota Informativă și Proiectul Ordinului pot fi consultate aici

Termen limită pentru propuneri: 13 octombrie 2023

Guvernul a aprobat Proiectul de lege privind măsurile de protecție împotriva
organismelor dăunătoare plantelor


În ședința din 4 octombrie 2023, Guvernul a aprobat Proiectul de lege privind măsurile
de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor și l-a remis Parlamentului spre
examinare. Proiectul poate fi consultat aici

Guvernul a aprobat Proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2023


În ședința din 4 octombrie 2023, Guvernul a aprobat Proiectul de lege pentru
modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023
și l-a remis Parlamentului spre examinare. Proiectul poate fi consultat aici

MAIA a aprobat lista prestatorilor de servicii de consiliere și formare în
agricultură


Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a aprobat Lista prestatorilor de
servicii de consiliere si formare în agricultură, recunoscuți de Ministerul Agriculturii si
Industriei Alimentarepentru prestarea serviciilor în cadrul Măsurii SC_5.7 Servicii de
consiliere și formare în agricultură, conform Regulamentului privind măsurile de
subvenționare complementară și condițiile specifice de eligibilitate pentru subvenționarea
complementară din FNDAMR, aprobat prin HG nr. 464/2023.
 
Astfel, Registrul prestatorilor de servicii de consiliere și formare în agricultură, îl puteți
accesa pe linkul

Această activitate este realizată cu susținerea Center for International Private
Enterprise