JURISTUL DE GARDĂ: 28 AUGUST - 1 SEPTEMBRIE | AIMM

JURISTUL DE GARDĂ: 28 AUGUST – 1 SEPTEMBRIE

Guvernul a prelungit termenul de recepționare a cererilor de compensare a unor cheltuieli suportate de persoanele fizice ce desfășoară activități independente și termenul de prezentare a listei actualizată a persoanelor înregistrate în calitate de persoane fizice ce desfășoară activități independente.

La data de 30 august, Guvernul a adoptat o hotărâre de Guvern prin care prelungit până la data de 15 septembrie 2023 inclusiv termenul de recepționare a cererilor de compensare a unor cheltuieli suportate de persoanele fizice ce desfășoară activități independente (procurarea caselor de marcat și amenajarea locului de muncă).

De asemenea, a fost aprobată prelungirea până la data de 30 septembrie 2023 a termenulului de prezentare a listei actualizată a persoanelor înregistrate în calitate de persoane fizice ce desfășoară activități independente.

Guvernul a aprobat proiectul de lege privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare

La data de 30 august 2023, Guvernul a aprobat proiectul de lege privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare. Proiectul urmează a fi remis Parlamentului RM spre examinare.

Proiectul de lege stabilește bazele juridice și politica de stat în sfera activității cu produse fitosanitare, norme de autorizare și introducere pe piață a produselor fitosanitare prezentate în forma comercială, reglementează condițiile lor de aprobare, fabricare, transportare, depozitare, comercializare și utilizare inofensivă pentru om, animale și mediu, raporturile aferente supravegherii și controlului de stat asupra respectării legislației în vigoare, determină drepturile și obligațiile întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor și cetățenilor, împuternicirile autorităților competente în domeniu.

Scopul legii este de a asigura un nivel ridicat de protecție atât a sănătății oamenilor și a animalelor, cât și a mediului și de a îmbunătăți funcționarea pieței interne prin armonizarea normelor de introducere pe piață a produselor fitosanitare, îmbunătățind, în același timp, producția agricolă.

Elaborarea acestui act normativ urmărește armonizarea legislației naționale la rigorile aquisului comunitar, specific domeniului.

Guvernul a aprobat modificări la Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor UE

La data de 30 august 2023, Guvernul a aprobat Hotărâre de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 808/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind siguranța jucăriilor UE.

Modificările au drept scop alinierea prevederilor privind introducerea și punerea la dispoziție pe piață a jucăriilor, acoperite de Reglementarea tehnică, la directiva UE pertinentă și Legea nr.235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

În particular, prevederile ce țin de accentuarea principiului de libera circulația a mărfurilor, prezumției de conformitate, introducerea unei clarități în desfășurarea activităților ce țin de supravegherea pieței, și anume aplicarea procedurilor pentru jucării care prezintă un risc, prevăzute de Legea nr.7/2016 privind supravegherea pieței în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare.

Astfel, actul normativ se completează cu prevederi ce țin de procedurile de salvgardare și schimb de informații între autoritățile de reglementare și autoritățile de supraveghere a pieței naționale sau autoritățile naționale și Comisia Europeană, aducând Reglementarea tehnică în concordanță cu actele normative superioare.

Din altă perspectivă, se modifică listele substanțelor chimice din compoziția jucăriilor potenţial alergene sau nepermise în compoziţia acestora.

Pentru asigurarea aplicării filosofiei Directivelor de Nouă Abordare în Reglementarea tehnică sunt precizate elementele structurale ale Reglementării tehnice (completarea/modificarea titlurilor capitolelor și secțiunilor).

Guvernul a aprobat Programului național de dezvoltare al sistemului de achiziții publice pentru anii 2023-2026

La data de 30 august 2023, Guvernul a aprobat Hotărâre de GuvernCu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare al sistemului de achiziții publice pentru anii 2023-2026

Potrivit documentului, obiectivul general, ce urmează a fi atins prin implementarea Programului, este dezvoltarea unui sistem performant de achiziții publice capabil să furnizeze „valoare pentru bani” în utilizarea fondurilor publice. 

Obiectivele specifice ale Programului sunt, pe scurt, următoarele:

Obiectiv specific 1. Armonizarea legislației în domeniul achizițiilor publice la Acquis-ul Uniunii Europene, în special desemnarea clară a autorităților/entităților care aplică prevederile normative și modalitatea de contestare pentru fiecare mod de atribuire a contractelor.

Obiectiv specific 2. Re-engineering-ul sistemului electronic de achiziții, pentru a răspunde cerințelor la nivel național și european, și realizarea a minim 80% din valoarea achizițiilor inițiate anual cu utilizarea sistemului electronic (e-procurement) pentru întreg ciclul de achiziții (planificare, derularea procedurii, atribuire, managementul contractului – amendamente), începând cu anul 2025.

Obiectiv specific 3. Crearea unui sistem integral de achiziții, în scopul atingerii obiectivelor stabilite în documentele de politici publice, cu accent pe aspecte sociale, mediu, inovare și performanță, inclusiv clarificarea rolurilor organizațiilor de la nivel strategic, tactic și operațional pentru evitarea conflictului de competență.

Obiectiv specific 4. Promovarea politicii unitare și realizarea achizițiilor în condiții de eficiență economică și socială.

Obiectiv specific 5. Dezvoltarea, consolidarea capacităților și profesionalizarea personalului responsabil de achiziții.

Consultări publice cu privire la modificări în legislația în domeniul transportului rutier

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a anunțat consultări publice asupra proiectul de lege pentru modificarea Codului Transporturilor Rutiere, Codului Contravențional, Legii nr. 131/2007 privind siguranța traficului rutier, altele.

Reforma are ca scop implementarea prevederilor Cărții Calității CEMT, eficientizarea serviciilor regulate de transport rutier, revizuirea politicii tarifare pentru serviciile de transport persoane și activități conexe, măsurilor de combatere a transporturilor ilicite, etc.

Termenul limită: 15.09.2023

Consultări publice  asupra Regulamentului sanitar cu privire la limitele maxime de reziduuri ale produselor fitosanitare din sau de pe produse alimentare și hrană de origine vegetală și animală pentru animale.

Ministerul Sănătății a anunțat inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului sanitar cu privire la limitele maxime de reziduuri ale produselor fitosanitare din sau de pe produse alimentare și hrană de origine vegetală și animală pentru animale. Persoanele interesate sunt invitate să vină cu propuneri și comentarii.

Termenul limită: 08.09.2023

Această activitate este realizată cu susținerea Center for International Private Enterprise