JURISTUL DE GARDĂ: 9-13 octombrie 2023 | AIMM

JURISTUL DE GARDĂ: 9-13 octombrie 2023

Consultări publice referitoare organizarea sistemului de control și certificare, recunoașterea organismelor de control și supravegherea activității acestora în agricultura ecologică

Proiectul hotărârii de Guvern urmează a fi elaborat în scopul aplicării Legii nr.237/2023 privind producția ecologică şi etichetarea produselor ecologice, și prevede aprobarea a două regulamente:
1) Regulamentul de stabilire a normelor privind recunoașterea organismelor de control și
supravegherea activității acestora;
2) Regulamentului de stabilire a normelor privind controalele și alte măsuri de asigurare
a trasabilității și conformității în cadrul producției ecologice și etichetarea produselor
ecologice.

Termen limită pentru propuneri – 24.10.2023

Anunț privind consultarea publică a proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea camerelor agricole

Scopul proiectului este:

1. crearea unui cadru legal favorabil dezvoltării și funcționării sistemului camerelor
agricole în Republica Moldova în contextul asocierii la Uniunea Europeană;
2. asigurarea dezvoltării unui sistem instituțional agricol eficient și pertinent realizării
priorităților de dezvoltare a sectorului agricol și a mediului rural;
3. susținerea dezvoltării comunității agricole și promovarea integrării tehnologiilor noi,
inovațiilor și bunelor practici în procesele agricole.

Termen limită pentru propuneri – 30.10.2023

Consultări publice privind modificarea Codulului vamal nr. 95/2021, Codului fiscal nr. 1163/1997, Legeii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar – fiscală) nr. 212/2023
Ministerul Finanțelor anunță Consultări publice cu privire la elaborarea proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Codul vamal nr. 95/2021, Codul fiscal nr. 1163/1997, Legea pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar -fiscală) nr. 212/2023)

Termen limită pentru propuneri – 27.10.2023

Consultări publice a proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea Reglementării tehnice privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile

Proiectul transpune Regulamentul (UE) nr. 1007/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 septembrie 2011 privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile și de abrogare a Directivei 73/44/CEE a Consiliului și a Directivelor 96/73/CE și 2008/121/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului.


Proiectul urmează să stabilească norme privind utilizarea denumirilor de fibre textile și etichetarea și marcarea corespunzătoare a compoziției fibroase a produselor textile, norme privind etichetarea sau marcarea produselor care conțin părți netextile de origine animală și norme privind determinarea compoziției fibroase a produselor textile prin
analiza cantitativă a amestecurilor binare și ternare de fibre textile, pentru a îmbunătăți funcționarea pieței interne și pentru a furniza informații precise consumatorilor.


Proiectul urmărește, de asemenea, să introducă o mai mare flexibilitate, astfel încât legislația să poată fi adaptată în conformitate cu evoluțiile tehnologice preconizate în sector. De asemenea, acesta va oferi o oportunitate de a simplifica şi a îmbunătăți cadrul de reglementare pentru dezvoltarea şi utilizarea de fibre textile noi şi de a spori
transparența procesului de adăugare de fibre noi pe lista denumirilor de fibre textile.
Termen limită pentru propuneri – 21.10.2023

A intrat în vigoare formularul Dării de seamăprivind taxa pentru mărfurile care,
în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi a Instrucţiunii de completare a acesteia

La data de 12 octombrie 2023 a fost publicat și a intrat în vigoare Ordinul Ministerului
Finanțelor nr.93 din 09.10.2023 despre aprobarea Formularul Dării de seamă privind
taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (forma
POLMED23) și Instrucţiunea de completare a Dării de seamă menționate.
Formularul și Instrucțiunea pot fi vizualizate aici

Au fost aprobate Standarde ocupaționale pentru unele ocupații
La data de 13 octombrie 2023 au fost publicat și a intrat în vigoare Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare Nr. 131 din 03.10.2023 cu privire la aprobarea Standardelor ocupaționale pentru unele ocupații. Au fost aprobate Standardele ocupaționale pentru ocupațiile:
a) Apicultor/Apicultoare, nivel CNCRM: 3;
b) Controlor/Controloare calitate produse alimentare, nivel CNCRM: 3; 
c) Viticultor/Viticultoare, nivel CNCRM: 3;
d) Brutar/Brutăreasă, nivel CNCRM: 3;
e) Cofetar/Cofetară (Cofetăreasă), nivel CNCRM: 3;

f) Ciontolitor-Tranșator carne, nivel CNCRM: 3;
g) Tractorist/Tractoristă, nivel CNCRM: 3;
h) Prelucrător/Prelucrătoare mezeluri, nivel CNCRM: 3;

Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative
(facilitarea activității mediului de afaceri II)


Prevederi de interes ale proiectului de lege aprobat în ședința Guvernului din 11
octombrie 2023, țin de domeniul fiscal, după cum urmează:


 Se propune modificarea Codului fiscal, articolul 129, punctul 13) unde în definirea
termenului de „Restanță” al doilea enunț va avea următorul cuprins: „Suma
neachitată a obligațiilor fiscale în cuantum de până la 500 de lei inclusiv nu se
consideră restanță față de bugetul public național.”. La articolul 175 alineatul (7) al
doilea enunț va avea următorul cuprins: „În acest scop, suma neachitată a
obligaţiilor fiscale în cuantum de pînă la 500 lei inclusiv nu se consideră restanță faţă
de bugetul public naţional.”.
 Instituirea dreptului de deducere a TVA pentru achizițiile de bunuri și servicii
efectuate de contribuabili pe bază de bonuri fiscale și care au fost achitate prin
intermediul cardului de plată de afaceri (business), dacă valoarea achizițiilor nu
depășește 2000 lei inclusiv TVA, precum și asigurarea unei abordări corelative a
tratamentului fiscal din perspectiva impozitului pe venit din activitatea de
întreprinzător.
 Anularea ținerii registrului mașinii de casă şi control/imprimantei fiscale (Registrul
MCC/IF).
 Digitalizarea raporturilor cu organele fiscale, care presupune, inclusiv, utilizarea pe
larg a documentului electronic și comunicării la distanță și, corespunzător, eliminarea
obligațiilor existente de a aplica doar semnătura olografă sau de a prezenta unele
documente doar pe purtător de hârtie.
Proiectul urmează a fi examinat în Parlament.

Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative
(prevederi aferente domeniului producției alcoolice).

Au fost operate un șir de modificări în Legea nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea și
circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice, Proiectul urmează a fi examinat în
Parlament.

Acest proiect a fost realizat cu suportul Center for International Private Enterprise și Guvernul Elveției în cadrul Proiectului „ OPTIM Project – Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova‘’ realizat de HELVETAS Swiss Intercooperation.