JURISTULDE GARDĂ: 14-18 AUGUST - AIMM

JURISTULDE GARDĂ: 14-18 AUGUST

Consultări publice asupra „pachetului de dereglementare nr. 4” 

MDED a lansatelaborarea proiectului de act normativ „pachetul de dereglementare nr. 4” scopul căruia este reducerea poverii administrative, în special, în domeniile achiziții publice, construcții, urbanism, protecția consumatorilor, turism rural, transport rutier, certificarea cheii publice. 

Proiectul propune următoarele modificări, pe scurt:

 • Domeniul – achiziții publice

Excluderea posibilității pentru autoritățile publice să utilizeze criteriul „prețul cel mai mic” drept unicul criteriu economic de selectare a ofertei în cadrul achizițiilor publice. Includerea obligației ca „prețul” să fie utilizat doar în cumul cu încă cel puțin un criteriu (ex. calitate-preț) unde „prețul” va avea o pondere maximă limitată. La fel, limitarea celui mai mic preț posibil ce poate fi oferit la achiziții de bunuri și servicii la cel mult 20% sub prețul mediu pe piață.  Acordarea posibilității de efectuare a achizițiilor publice prin intermediul burselor de mărfuri în cazul achizițiilor de bunuri, doar în situațiile în care se îndeplinesc cerințele legale pentru a derula achiziții în baza negocierilor fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. 

 • Domeniul – burse de mărfuri

Recunoașterea burselor de mărfuri autorizate în statele membre UE, în situația în care acestea se înregistrează oficial în calitate de persoană juridică în Moldova și demonstrează că în țara de origine îndeplinesc cerințele minimale prevăzute de legea din Moldova. În lipsa unei burse naționale, cu toate că legea în acest sens este publicată încă din 1998, această măsură vine să motiveze formarea burselor de mărfuri în Moldova de către burse de renume, cu experiență, din spațiul UE.

Modernizarea conceptului de „bursă de mărfuri” pentru a fi racordat la modelele de burse de mărfuri actuale: admiterea comerțului sub forma de proceduri de achiziție pe o platforma electronica administrată de o bursă de mărfuri;  bursa administrează mai multe categorii de piețe – piața la disponibil, piața licitațiilor, piața creanțelor; se operează cu o varietate mai mare de contracte de bursă – forward, spot, etc.; se acordă un rol mai mare pentru cotațiile emise de bursă; ș.a.

 • Domeniul – construcții și urbanism

Acordarea excepției ca în localitățile rurale să poată fi autorizate lucrări de construcții în lipsa planurilor de dezvoltare urbanistică pentru clădiri cu înălțime de până la 3 nivele care vor fi case individuale sau în care se va desfășura activitate de întreprinzător care nu va avea impact semnificativ asupra mediului și sănătății populației.

Exceptarea de a obține certificat de urbanism pentru proiectare şi autorizaţie de construire pentru lucrările de instalare a reţelelor inginereşti şi de comunicaţii electronice care presupun pozări subterane noi în limitele terenului privat prin modificarea Legii 163/2010, cât și pentru alte lucrări.

Stabilirea unor condiții mai facilitare pentru obținerea actelor permisive în construcții și pentru conectare/reconectare la rețelele edilitare.

 • Domeniul – comerț și protecția consumatorilor

Anularea registrului de reclamații, dat fiind că există informația de contact a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor în incinta unităților de comerț. 

Stabilirea unui termen alternativ de până la 30 zile pentru unele situații, comparativ cu cel de 14 zile prevăzut în prezent, pentru repararea sau preschimbarea produsului de către vânzător. 

Abrogarea dreptului consumatorului de a returna bunul în primele 6 luni de la procurare, indiferent dacă neconformitatea este minoră sau dacă există posibilitatea reparației sau preschimbării bunului. 

Includerea prevederilor care aduc claritate în distincția dintre categoriile de bunuri care sunt „de folosință îndelungată” sau nu sunt.

Majorarea spectrului de entități care au dreptul să efectueze expertiza tehnică a neconformității bunului și stabilirea dacă aceasta a apărut din vina consumatorului sau producătorului. 

 • Domeniul –mediul de afaceri

Majorarea termenului de intrare în vigoare (nu mai devreme de 6 luni de la data publicării) a legilor care reglementează activitatea de întreprinzător în partea ce se referă la stabilirea de obligații, cerințe sau interdicții suplimentare în desfășurarea activității economice să între în vigoare nu mai devreme de 6 luni de la data publicării.

 • Domeniul – turism rural

Eliminarea unor cerințe nejustificate care limitează activitatea caselor rurale în ceea ce ține de numărul de camere şi turişti, precum şi sortimentul produselor utilizate în alimentarea turiștilor. 

 • Domeniul – instruirea Igienică și în domeniul sănătății și securității în muncă

Instituirea posibilității de organizare a instruirii igienice în format online și cu titlu gratuit.

Eliminarea obligativității instruirii repetate/periodice a conducătorilor de unități și lucrătorilor desemnați la instruirea în domeniul sănătății și securității în muncă, care are loc o dată la 3 ani, cu înlocuirea valabilității unei astfel de instruiri pe viață (similar instruirii conducătorilor mijloacelor de transport auto)

 • Domeniul – transport rutier

Eliminarea termenului de valabilitate pentru foile de parcurs.

 • Domeniul – certificarea cheii publice

Introducerea posibilității de obținere a semnăturii electronice la distanță, prin imagini video, înregistrate de către solicitant prin intermediul serviciu de identificare a persoanei la distanță care utilizează mijloace de verificare cu operator uman.

Perioada de colectare a propunerilor: 15.08.2023 – 28.08.2023.

Consultări publice asupra „pachetului de dereglementare nr. 5” 

MDED a lansat elaborarea proiectului de act normativ „pachetul de dereglementare nr. 4” scopul căruia este reducerea poverii administrative.

Proiectul propune următoarele modificări, pe scurt:

 • Domeniul – Protecția Mediului

Excluderea incertitudinilor la raportare și evitarea reflectării informațiilor diferite în cazul deșeurilor de echipamente electrice și electronice, prin modificarea HG 212/2018 și HG 501/2018, în care sunt stabilite coduri diferite la moment.

 • Domeniul – Siguranța Alimentelor

Eliminarea certificatului de conformitate pentru produsele alimentare.

 • Domeniul – Turism

Extinderea categoriei de subiecți eligibili pentru subvenționare asupra tuturor structurilor de primire turistică din mediul rural, nu doar pentru pensiunile agroturistice.

Revizuirea normelor metodologice de clasificare și a criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică (introduse prin HG nr.643/2003).

 • Domeniul – examinarea medicală obligatorie

Eliminarea din Regulamentul sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc, aprobat prin HG nr. 1025/2016, a factorului de risc care presupune examinarea medicală la angajare și periodică pentru angajații din sectorul TIC și alți angajați care mai mult de 50% din schimbul de lucru utilizează aparate optice, urmăresc ecrane și displayurile tehnicii de calcul. 

Eliminarea din lista controalelor medicale obligatorii a celor ”de adaptare” care este obligatoriu după 3 luni de la angajare. 

 • Domeniul – Evidența militară

Se propune eliminarea din unele hotărâri de Guvern a obligativității prezentării de către agenții economici a documentelor de evidentă militară cu privire la recruți şi rezerviști.

 • Domeniul – foile de parcurs

Se propune eliminarea termenului de valabilitate pentru foile de parcurs prin modificarea Regulamentului cu privire la modul de organizare şi efectuare a controlului treziei.

 • Domeniul – înregistrarea de stat a gospodăriilor țărănești

Abrogarea Hotărârii Guvernului nr.977/2001 privind înregistrarea gospodăriilor ţărăneşti (de fermier).

Perioada de colectare a propunerilor: 15.08.2023 – 28.08.2023.

Consultări publice privind modificarea Regulamentului privind organizarea pieței vitivinicole

Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare prezintă pentru consultări publice proiectul de hotărâre privind modificarea HG nr. 356/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea pieței vitivinicole.

Prin proiectul propus: 

 • vor fi executate unele ajustări aferente condițiilor de plantare a vițe-de-vie;
 • vor fi incluse standardele de comercializare a produselor vitivinicole;
 • vor fi prevăzute cerințe suplimentare privind practicile oenologice autorizate;
 • vor fi ajustate unele cerințe de etichetare, inclusiv pentru vinurile dezalcoolizate;
 • vor fi ajustate unele aspecte legate de denumirile de origine și indicațiile geografice, cu introducerea noțiunii de „mențiuni tradiționale”;
 • va fi exclusă certificarea conformității obligatorie, care va fi înlocuită cu un raport de analiză bazat pe declarația pe propria răspundere și va putea fi efectuată într-un laborator acreditat sau atestat sau de către un organism competent (la decizia agentului economic);
 • vor fi stabilite cerințe specifice vinurilor peliculare;
 • vor fi excluse unele neclarități aferente vinurilor licoroase; 
 • cât și alte intervenții specifice domeniului, de ordin redacțional. 

Perioada de consultări: 17.08.2023 – 05.09.2023

Consultări publice a proiectului Legii privind protecția secretelor comerciale

AGEPI a anunțat Consultări publice a proiectului Legii privind protecția secretelor comerciale. 

Proiectul Legii privind protecția secretelor comerciale vizează, printre altele: 

Definirea corespunzătoare a conceptelor de bază: secretul comercial, făptuitor, deținător al secretului comercial, mărfuri care contravin normelor;

 • Stabilirea limitelor de aplicare a cadrului normativ: asigurarea exercitării altor drepturi stabilite de lege (dreptul la libera exprimare și informare, asigurarea interesului public și atribuțiilor funcționale ale autorităților); 
 • Reglementarea modurilor de dobândire, utilizare și divulgare a secretelor comerciale: delimitarea acțiunilor care constituie dobândire, utilizare și divulgare ilegală a secretelor comerciale de cele săvârșite în mod legal; 
 • Stabilirea drepturilor deținătorilor secretelor comerciale: asigurarea protecției corespunzătoare a informațiilor ce constituie secrete comerciale, acces la justiție, aplicarea măsurilor de încetare a acțiunilor ce prejudiciază confidențialitatea secretelor comerciale, obținerea despăgubirilor; 
 • Instituirea măsurilor, procedurilor și acțiunilor reparatorii: oferirea deținătorilor secretelor comerciale a instrumentelor juridice de intervenție în vederea contracarării acțiunilor de utilizare ilegală.

Perioada de consultări publice: 15.08.2023 – 29.08.2023

Consultări publice referitoare la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor domeniului turism implementate de organizațiile necomerciale

Ministerul Culturii supune consultărilor publice Regulamentul cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor domeniului turism implementate de organizațiile necomerciale.

Regulamentul stabilește principiile, condițiile și procedurile de atribuire a finanțării nerambursabile pentru proiectele organizațiilor necomerciale.

Perioada de consultări publice: 15.08.2023 – 25.08.2023

Consultări publice a proiect de Lege privind efectuarea decontărilor în numerar

Ministerul Finanțelor a înaintat spre consultări publice proiectul de Lege privind efectuarea decontărilor în numerar.

Principalele prevederi ale proiectului vizează:
– stabilirea modului de gestionare a necesarului de numerar pentru activitățile curente ale entității;
– stabilirea condițiilor de eliberare a numerarului din casieria entității și a sancțiunilor aplicabile pentru nerespectarea prevederilor propuse;
– stabilirea tipurilor de tranzacții cu plafon limitat al numerarului și a celor care pot fi efectuate nelimitat.
Printre efectele prevederilor propuse se evidențiază reducerea numerarului în circuitul economic și orientarea spre efectuarea plăților prin virament. Acest fapt va asigura creșterea transparenței și securității tranzacțiilor prin sporirea posibilităților de monitorizare și combatere a evaziunii fiscale, concurenței neloiale.

Perioada de consultări publice: 15.08.2023 – 28.08.2023

Consultări publice cu privire la modificare unor acte legislative ce afectează activitatea de întreprinzător (facilitarea activității mediului de afaceri II) 

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării supune consultărilor publice proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri II). 

Principalele prevederi ale proiectului sunt expuse pe domenii după cum urmează: 

 • Domeniul vamal 
 • Se propune modificarea Codului vamal (2000), și anume includerea produselor petroliere și GPL în lista produselor admise pentru regimul de antrepozit vamal.
 • Modificarea art. 1271 din Codul Vamal, redacția anului 2000, va prevedea excluderea dreptului organului vamal de a accepta garanții bancare doar de la o bancă agreată.
 • Domeniul fiscal
 • Se propune modificarea Codului fiscal, articolul 129, punctul 13) unde în definirea termenului de ”restanță” a doua propoziție va avea următorul cuprins: ”Suma neachitată a obligațiilor fiscale în cuantum de până la 500 de lei inclusiv nu se consideră restanță față de bugetul public național.” 
 • Instituirea dreptului de deducere a TVA pentru achizițiile de bunuri și servicii efectuate de contribuabili pe bază de bonuri fiscale și care au fost achitate prin intermediul cardului de plată de afaceri (business), dacă valoarea achizițiilor nu depășește 2000 lei inclusiv TVA.
 • Anularea ținerii registrului mașinii de casă şi control/imprimantei fiscale (Registrul MCC/IF). 
 • Digitalizarea raporturilor cu organele fiscale. Se propun ajustări pe tot parcursul Codului fiscal cu scopul de aplicarea rigorilor de digitalizare și comunicare electronică deja aprobate în primul pachet legislativ pe digitalizare (Legea nr.175/2021).
 • Revizuirea procedurii de aplicare a scutirii TVA aferente re-importului în cazul eComerțului. 
 • Domeniul repatrierii mijloacelor bănești din tranzacții.
 • Se propune abrogarea Legii nr. 1466-XIII din 29.01.1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri
  şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe

Perioada de consultări publice: 15.08.2023 – 28.08.2023

JURISTUL DE GARDĂ este un produs marca AIM, care săptămânal prezintă actualizările legislative relevante pentru IMM-uri. Aici veți găsi: consultări publice, legi în curs de adoptare, legi adoptate și alte informații importante pentru mediul de afaceri.

Acest proiect a fost realizat cu suportul Center for International Private Enterprise și Guvernul Elveției în cadrul Proiectului „ OPTIM Project – Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova‘’ realizat de HELVETAS Swiss Intercooperation.