Organizarea activității de comerț ambulant - Notă Informativă - AIMM

Organizarea activității de comerț ambulant – Notă Informativă

Costuri aferent înregistrării și menținerii activității de antreprenoriat

 • Dacă se decide de a înființa o entitate persoană juridică sau înregistrare ca persoană fizică care practică activitate de întreprinzător evident se vor suporta unele costul aferent înregistrării acesteia și mentenanței pe durata desfășurării activității.
 1. Pentru înregistrarea unei entități care practică activitate de antreprenoriat este necesar de a depune dosarul la Agenția Servicii Publice. Costul minim perceput este de 1,149 MDL pentru înregistrarea timp de 24 de ore din momentul depunerii cererii (calculați din următoarea zi a zilei depunerii cererii). Pentru urgență se percepe o taxă de 4,596 MDL (înregistrare timp de 4 ore). Pentru ÎI această taxă este de 354 MDL
 2. Eliberarea extrasului din registru -440 MDL
 3. Plata pentru redactarea și aprobarea denumirii entității – 100 MDL
 4. Elaborarea ștampilei (la solicitare) – cca 300 MDL
 5. Deschiderea contului bancar – gratuit (de obicei)
 6. Eliminarea semnăturii electronice 350 MDL + stick 150 MDL (valabilă pentru 24 de luni)
 7. Serviciu de obținere a adresei juridice (în caz dacă nu există o adresă efectivă) – de la 2500 MDL/an
 8. Menținerea evidenței contabile – de la 2,000 MDL lunar
 • Pentru deținătorii de patentă, taxa depinde de genul de activitate practicat
 1. Comerţul cu produse alimentare şi mărfuri uşor alterabile autohtone, cu condiţia respectării cerinţelor sanitar-epidemiologice privind depozitarea, păstrarea şi comercializarea lor (700 MDL lunar, mun . Chisinău)

Notă: Se permite până la data de 31 decembrie 2022 numai pentru titularii de patentă care, la data de 31 decembrie 2019, au patente valabile

 1. Executarea şi comercializarea obiectelor din lemn, metal, ghips, argilă, ciment inclusiv servicii de dulgherie (100 MDL lunar, mun Chisinau)
 2. Cusutul, cusutul, tricotarea şi reparaţia îmbrăcămintei şi acoperămintelor pentru cap şi comercializarea (100 MDL lunar, Chișinău)
 3. Confecţionarea şi reparaţia încălţămintei şi comercializarea (90 MDL lunar, Chișinău)
 4. Tăbăcirea, prelucrarea pieilor, confecţionarea articolelor din blană şi din piele şi comercializarea lor (200 MDL lunar, Chișinău)
 • Pentru înregistrarea activității independente sunt necesare următoarele acte:
 1. Copia buletinului de identitate; 
 2. Copia de pe documentul ce atestă procurarea legală a MCC de pe piața internă (copia facturii sau a facturii fiscale după caz); 
 3. Contractul privind asistența tehnică pentru MCC; Cartea tehnică; 
 4. Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC; 
 5. Registrul MCC; Instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare, întreținere a MCC;
 6. Copia documentului eliberat de instituția financiară ce confirmă deschiderea contului bancar (după caz).

Aspecte, obligațiuni și consecințe fiscale aferent activității comerțului ambulant

 1. Pentru persoanele fizice care practică activități independente, în conformitate cu prevederile cap. 102 al Codului Fiscal (art, 696 – 6913) – condiție venituri maxime anuale 600 mii lei

Evidența contabilă și fiscală a încasărilor

Conform art. 698 alin. (2) din Codul fiscal, contribuabilii sunt obligați să folosească contabilitatea în partidă simplă, conform modului stabilit de Ministerul Finanțelor.          

În conformitate cu art. 698 alin. (2) al Codului Fiscal, acești contribuabili sunt obligați să înregistreze vânzările prin intermediul echipamentelor de casă și de control, conform  Regulamentului cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată (HG 141/2019). 

Excepții:

Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor bănești în numerar fără aplicarea echipamentelor de casă și de control (Anexa la Regulamentul cu privire la exploatarea

echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată):

 • Comercializarea către populație a produselor agricole crescute de agenții economici care nu sunt plătitori ai taxei pe valoarea adăugată pe terenurile proprii sau arendate – în piețe, iarmaroace și alte locuri autorizate de organele administrației publice locale
 • Activitățile desfășurate de titularii patentelor pe baza patentei de întreprinzător
 • Comercializarea către populație a bunurilor și serviciilor de alimentație publică, inclusiv serviciile grupurilor sanitare mobile, în perioada desfășurării iarmaroacelor, expozițiilor, festivalurilor și diverselor măsuri cultural-sportive – în parcuri și străzi, precum și în alte locuri publice autorizate de autoritățile publice locale și/sau centrale, cu informarea Serviciului Fiscal de Stat. La sfârșitul gestiunii zilnice se întocmește documentul primar cu regim special – bonul de plată, care conține totalitatea operațiunilor economice efectuate

Impozitarea veniturilor (1%  din venituri încasate, minim 3,000 MDL).

Plata taxelor locale (taxa pentru unități comerciale și prestări servicii) : da, cu excepția dacă se activează în baza art. 12 al Legii 231/2010 cu privire la comerțul interior, adică în contextul HG 955/2004 și Regulamentului tip de funcționare a piețelor  (regulament care nu reglementează activitatea piețelor de tip ambulant).

Contribuții de asigurări sociale de stat și prime de asigurare obligatorii în medicină – da (taxe fixe), cu excepția celor angajați în baza contractelor individuale de muncă.

 1. Deținătorii de patente (maxim  300 mii lei în 12 luni consecutive)

Evidența contabilă și fiscală a încasărilor – nu.

Impozitarea veniturilor și plata taxelor locale – nu (se achită doar taxa pentru patentă)

Contribuții de asigurări sociale de stat și prime de asigurare obligatorii în medicină – da (taxe fixe), cu excepția celor angajați în baza contractelor individuale de muncă.

 1. Societățile cu răspundere limitată și întreprinzătorii individuali 

Evidența contabilă și fiscală a încasărilor

Aceștia sunt  obligați să țină evidența conform Legii contabilității și raportării financiare 287/2017 (în partidă simplă sau dublă). Conform art. 5 alin. (6), persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător (ÎI până la înregistrarea acestora în calitate de plătitori ai taxei pe valoare adăugată) și PF care practică activitate independentă), țin contabilitatea în partidă simplă în baza contabilității de casă, fără întocmirea situaţiilor financiare, conform indicațiilor metodice aprobate de către Ministerul Finanţelor.

Sunt obligați să utilizeze echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar conform HG 141/2019.

Impozitarea veniturilor. 12% din venit impozabil (regim general) sau 4% din venituri înregistrate (regim aplicat IMM-urilor).

Plata taxelor locale (taxa pentru unități comerciale și prestări servicii) : da, cu declararea periodică.

Notă:

Cei care activează în cadrul piețelor ambulante sunt obligați să achite taxa pentru unitățile comerciale și prestări servicii. Pentru mun. Chișinău aceasta este de la 105 MDL/zi la 1050 MDL/zi pentru activități ce durează până la 3 zile, taxa unică de la 415 MDL-3600MDL pentru activități de durează peste 3 zile – toate dependent de suprafața ocupată și declarată în notificare.

Conform Deciziei Consiliului Municipal Chișinău, pentru unitățile de comerț ambulant în cadrul târgurilor și iarmaroacelor tematice pentru comercializarea legumelor și fructelor autohtone, articolelor de artizanat și meșteșugărești, produselor apicole, se aplică o scutire de 50% față de taxa stabilită.

IndicatorDeținători de patentăPersoane ce practică activitate independentăGospodării țărănești (GȚ)Întreprinzători individuali (ÎI)Persoane juridice (SRL)
LimiteMaxim 300 mii lei/12 luni consecutive, activități conform anexei la LegeMaxim 600 mii lei într-o perioadă fiscalăNelimitat
Evidența contabilăNuDa, partidă simplăDa, partidă simplă sau dublăDa, partidă dublă
Utilizarea echipamentelor de casă și controlNuDa, cu unele excepții
Impozit pe venitNu, se achită taxa pentru patentă1% din încasări, minim 3000 MDL7% din profit (venit impozabil)12% din profit (venit impozabil)4% din venit (cu mici excepții) pentru ÎMM sau 12% din profit (venit impozabil) 
Taxa pentru unitățile comerciale și prestări serviciiNuDa, cu unele excepțiiDa
Contribuții de asigurări sociale de stat și prime de asigurare obligatorii în medicinăDa, în sumă fixă (cu excepția angajaților)Da, în sumă fixă pentru fondatori (cu excepția angajaților)Da, în sumă procentuală pentru angajațiDa, în sumă procentuală pentru angajați

Propuneri legislative de îmbunătățire  a organizării activității de comerț ambulant

 1. A include categoria de piețe ambulante în contextul activităților desfășurate conform art. 12 al Legii cu privire la comerțul interior, adică în contextul HG 955/2004 și Regulamentului tip de funcționare a piețelor , ceea ce ar respecta principiul echității față de comercianții similari din piețele agro-alimentare, nealimentare, auto, flori, second-hand, mixte.
 2. În acest sens comercianții persoanele fizice (nedeținătoare de patente) ar fi scutite de taxa pentru unitățile comerciale și prestări servicii.
 3. A modifica Decizia Consiliului Municipal Chișinău prin introducerea unei categorii distincte (sau unor facilități și scutiri mai mari) pentru comercianții în piețele spre exemplu de tip “eco și de fermieri” (comercianți de produse autohtone ecologice) în vederea reducerii taxelor locale, pentru a încuraja producerea și comercializarea produselor ecologice autohtone.
 4. A modifica alin. (3) art. 21.5 al Legii 231/2010 și anume a completa după cuvintele “consecutive” următorul text: ”sau cumulativ pentru activitățile care se fac cu periodicitatea nu mai mare de 3 zile consecutive în săptămână”. Aceasta ar permite organizarea târgurilor cu periodicitatea altă decât zile consecutive (ca exemplu pentru târgurile care se organizează numai fiecare Sâmbătă Duminica numai). 

* Această activitate este realizată cu suportul Fundației Soros Moldova, Center for International Private Enterprise și a Proiectului „Optim – Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova‘’, realizat de Helvetas Swiss Intercooperation.

X
X
X